Bộ môn Y học cơ sở
18/03/2017

1. Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên : Bộ môn Y học cơ sở

Tên tiếng anh:  Department of basic medical sciences

Phó Trưởng Bô môn: Ths.Bs Nguyễn Duy Tài

Email: bsduytai84@gmail.com

 

2. Quá trình hình thành và phát triển

          Bộ môn Y học cơ sở được thành lập vào tháng 01/2013. Bộ môn được phân công giảng dạy 4 môn: Giải phẫu, Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch và Bệnh học. Đây là những môn học cơ sở không thể thiếu trong chương trình đào tạo Dược sĩ. Các môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về y học như hình thái, chức năng các hệ cơ quan trong cơ thể; cơ chế bệnh sinh, triệu chứng bệnh và hướng điều trị bệnh. Từ đó sinh viên có thể tiếp tục học các môn học chuyên ngành như Dược lý, Dược lâm sàng, Hóa dược,....Những kiến thức này là cơ sở giúp sinh viên dược sau khi ra trường trở thành những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực sử dụng thuốc, đảm đương trách nhiệm "tư vấn" cho thầy thuốc trong việc điều trị bệnh, hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng thuốc "hợp lý – an toàn" để thực hiện mục tiêu của ngành Dược.  ​

 

3. Nhân sự của Bộ môn:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

E - MAIL

1

Ths.Bs Nguyễn Duy Tài

Phó Trưởng Bộ môn

bsduytai84@gmail.com

2

Ths.Bs Lữ Hoàng Phi

Giảng viên

 

3

BS.CK1 Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giảng viên

 

4

Bs.CK1 Nguyễn Thị Thu Sen

Giảng viên

 

5

Bs.CK 1 Nguyễn Trí

Giảng viên

 

6

Bs.CK1 Nguyễn Văn Tuân

Giảng viên

 

7

Bs Trịnh Cương Duy

Giảng viên

 

8

Bs Phan Thành Tài

Giảng viên

 

9

Bs Nguyễn Kim Vượng

Giảng viên

 

10

Quách Khánh Thành

Giảng viên

 

11

Bs Nguyễn Thị Linh Tâm

Giảng viên

 

12

Ds Huỳnh Thanh Kiều

KTV

 

 

4. Tài liệu giảng dạy:

- Giải phẫu học hệ thống, Chủ biên: GS Lê Văn Cường.

- Sinh lý học , Chủ biên: PGS Trần Văn Ngọc và PGS Nguyễn Thị Lệ

- Sinh lý bệnh và MD, Chủ biên GS Nguyễn Ngọc Lanh.

- Bệnh học, chủ biên: Ts Nguyễn Thị Luyến.

 

5. Chức năng, nhiệm vụ:

5.1. Chức năng

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt về các môn Y học cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về Giải phẫu, Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch và Bệnh học.

- Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Đào tạo cán bộ và tham gia rèn luyện sinh viên.  

 

5.2. Nhiệm vụ

5.2.1. Hoạt động đào tạo

- Các môn học được phân công giảng dạy: Giải phẫu, Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch và Bệnh học cho các hệ đại học: chính quy, liên thông và cao đẳng

- Nhiệm vụ:

+ Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

+ Đề xuất biên soạn, biên soan lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

+ Hướng dẫn chuyên đề, khóa luận.

+ Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

+ Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác khách quan, tin cậy, khả thi, quản lý và lưu trữ tốt kết quả học tập. 

+ Tham gia thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.  

5.2.2. Hoạt động khoa học công nghệ

- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.

Nhiệm vụ khác

- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao. 

 

6.3.  Phân công nhiệm vụ CBVC đơn vị

6.3.1. Phó Trưởng Bộ môn

 - Điều hành các mặt hoạt động của Bộ môn (đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý). Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ môn.

 - Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trưởng khoa Dược về hoạt động của Bộ môn, chịu sự quản lý và chỉ đạo của khoa Dược.

 - Tham mưu cho khoa Dược, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng, CBVC trong Bộ môn

 - Phối hợp hoạt động với các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác trong Trường.

 - Quản lý CBVC, tài sản, tài chính của Bộ môn theo quy định.

- Tổ chức chấm thi hết học phần các môn học của bộ môn phụ trách theo quy trinh chấm thi chung của bộ môn.  

- Giải quyết thực tập lại, thực tập bù.

- Theo dõi và thống kê giờ giảng của bộ môn và của từng giảng viên trong bộ môn.

 

4.3.2. Giảng viên

 - Giảng dạy các hệ đào tạo theo sự phân công của khoa Dược.

 - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 - Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

  

6.3.3. Kỹ thuật viên

- Phối hợp với giáo tài Bộ môn và nghiên cứu viên để quản lý (dự trù, xuất, nhập, đề xuất, khai thác, hướng dẫn sử dụng, bảo quản...) hóa chất, trang, thiết bị, dụng cụ thực tập của Bộ môn.

 - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

  - Quản lý (dự trù, xuất, nhập, đề xuất, khai thác, hướng dẫn sử dụng, bảo quản...) hóa chất, trang, thiết bị, dụng cụ thực tập và nghiên cứu của Bộ môn theo sự phân công của Phó Trưởng Bộ môn

 

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top