Hotline

0939 257 838

Công khai

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
01/11/2017

1. Chương trình đào tạo ngành Dược, bậc đại học

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, bậc đại học

3. Chương trình đào tạo ngành Kế toán, bậc đại học

4. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, bậc đại học

5. Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, bậc đại học

6. Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc, bậc đại học

7. Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai, bậc đại học

8. Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, bậc đại học

9. Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng, bậc đại học

10. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, bậc đại học

11. Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, bậc đại học

12. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường, bậc đại học

13. Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bậc đại học

14. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường, bậc đại học

15. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, bậc đại học

16. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, bậc đại học

17. Chương trình đào tạo ngành Bất động sản, bậc đại học

18. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, bậc đại học

19. Chương trình đào tạo ngành Luật học, bậc đại học

20. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, bậc đại học

21. Chương trình đào tạo ngành Y đa khoa, bậc đại học

22. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, trình độ Thạc sĩ

 


Top