ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
31/03/2018

1.Đề cương chi tiết  ngành Kế toán trình độ đại học

2.Đề cương chi tiết  ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học

3.Đề cương chi tiết  ngành Tài chính - ngân hàng trình độ đại học

4.Đề cương chi tiết  ngành KT Công trình xây dựng trình độ đại học

5.Đề cương chi tiết  ngành Kiến trúc trình độ đại học

6.Đề cương chi tiết  ngành Dược học trình độ đại học

7.Đề cương chi tiết  ngành Quản lý đất đai trình độ đại học

8.Đề cương chi tiết  ngành Quản lý TN&MT trình độ đại học

9.Đề cương chi tiết  ngành Quan hệ công chúng trình độ đại học

10.Đề cương chi tiết  ngành Luật kinh tế trình độ đại học

11.Đề cương chi tiết  ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trình độ đại học

12.Đề cương chi tiết  ngành Kỹ thuật môi trường trình độ đại học

13.Đề cương chi tiết  ngành Quản trị DVDL&L trình độ đại học

14.Đề cương chi tiết  ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học

15.Đề cương chi tiết  ngành Bất động sản trình độ đại học

16.Đề cương chi tiết  ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học

17.Đề cương chi tiết  ngành Xét nghiệm y học trình độ đại học

18.Đề cương chi tiết  ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học

19.Đề cương chi tiết  ngành Luật học trình độ đại học

20.Đề cương chi tiết  ngành Kỹ thuật hình ảnh y học trình độ đại học

21.Đề cương chi tiết ngành Dược trình độ cao đẳng


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top