ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
13/07/2019

1.Đề cương chi tiết ngành Kế toán trình độ đại học

2.Đề cương chi tiết ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học

3.Đề cương chi tiết ngành Tài chính - ngân hàng trình độ đại học

4.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

5.Đề cương chi tiết ngành Kiến trúc trình độ đại học

6.Đề cương chi tiết ngành Dược học trình độ đại học

7.Đề cương chi tiết ngành Quản lý đất đai trình độ đại học

8.Đề cương chi tiết ngành Quản lý TN&MT trình độ đại học

9.Đề cương chi tiết ngành Quan hệ công chúng trình độ đại học

10.Đề cương chi tiết ngành Luật kinh tế trình độ đại học

11.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học trình độ đại học

12.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật môi trường trình độ đại học

13.Đề cương chi tiết ngành Quản trị DVDL&L trình độ đại học

14.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học

15.Đề cương chi tiết ngành Bất động sản trình độ đại học

16.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học

17.Đề cương chi tiết ngành Xét nghiệm y học trình độ đại học

18.Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học

19.Đề cương chi tiết ngành Luật học trình độ đại học

20.Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật hình ảnh y học trình độ đại học

21.Đề cương chi tiết ngành Dược trình độ cao đẳng


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top