QĐ CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH
11/04/2018

1. Quyết định số 45/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Dược học, Kế toán, QTKD, TC-NH, Quan hệ công chúng, Kiến trúc, KTCT Xây dựng, QL đất đai, QL tài nguyên & môi trường

2. Quyết định số 53/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Luật kinh tế, CNKT hóa học

3. Quyết định số 43/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Quản trị DVDL&LH, CN thực phẩm, KT môi trường

4. Quyết định số 56/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành CNTT, Bất động sản

5. Quyết định số 56/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành Xét nghiệp y học, CNKT Ô tô

6. Quyết định số 152/QĐ-ĐHNCT về ban hành Quy định chuẩn đầu ra trình độ ĐH các ngành KT hình ảnh y học, Luật

7. Quyết định số 157/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với HSSV trường ĐHNCT

8. Quyết định số 156/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Tin học đối với HSSV trường ĐHNCT

9. Quyết định số 49/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Anh văn - Tin học đối với SV liên thông trường ĐHNCT

10. Quyết định số 255/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với SV trường ĐHNCT

11. Quyết định số 135/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành CT bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV trường ĐHNCT

12. Quyết định số 136/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành CTĐT kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV trường ĐHNCT

13. Quyết định số 374/QĐ-ĐHNCT v/v ban hành Chuẩn đầu ra ngành Y khoa, trình độ đại học


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top