HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

02/11/2022

Đảng Ủy

Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ sau 9 năm hình thành và phát triển.

(Văn phòng Đảng ủy Trường)

   1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ       

Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ (Đảng bộ Trường) được thành lập theo Quyết định số 50-QĐ/QU ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều. Tiền thân của Đảng bộ Trường là Chi bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ, được thành lập theo quyết định số 517-QĐ/ĐUK ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.

   Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ là tổ chức đảng thuộc đơn vị trường đại học tư thục, đơn vị ngoài công lập nên cơ chế là phối hợp và kết hợp thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Trường Đại học Nam Cần Thơ (Đảng ủy Trường) nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí (Bí thư, 1 phó bí thư và 7 ủy viên Ban Chấp hành), bí thư Đảng ủy Trường là đồng chí Nguyễn Văn Quang – Hiệu trưởng Nhà trường. Đảng bộ Trường có 3 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Cán bộ - Chuyên viên, Chi bộ Giảng viên và Chi bộ Sinh viên. Mỗi chi bộ có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, trong đó Chi bộ Sinh viên có số lượng đảng viên nhiều nhất. Số lượng đảng viên biến động lớn do đảng viên là sinh viên chuyển đi và chuyển đến hàng năm khá nhiều.

Đại diện cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường trong ngày công bố
quyết định thành lập Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ.

   2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Tập thể Đảng ủy Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, ban hành các quyết định của Đảng ủy Trường nhằm lãnh đạo và chỉ đạo Đảng bộ Trường thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của cấp trên; lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường; thực hiện các chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Trường và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ Trường.

Đảng bộ Trường trong ngày Đại hội đảng viên
lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

   3. CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Sơ đồ tổ chức Đảng ủy Trường Đại học Nam Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Đảng ủy Trường và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Quang – Hiệu trưởng Nhà trường làm bí thư Đảng ủy Trường, bầu một phó bí thư và 7 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cơ cấu tổ chức Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gồm có bí thư Đảng ủy Trường phụ trách công tác tuyên giáo; phó bí thư Đảng ủy Trường kiêm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường; đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức và các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

   4. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

            Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, Đảng ủy Trường đã phát triển 41 đảng viên. Đảng ủy Trường đã quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy Trường triển khai thực hiện tốt các văn bản của Thành ủy, Quận ủy Ninh Kiều và các văn bản chỉ đạo đối với Đảng ủy Trường trong các buổi họp thường kỳ; triển khai tóm tắt các nội dung trong tạp chí Đảng. Đảng ủy Trường luôn thực hiện tốt công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng được Đảng ủy Trường quan tâm, thông qua hai hình thức thực hiện, một là phổ biến tuyên truyền, giáo dục đảng viên trong họp thường kỳ, hai là giáo dục sinh viên thông qua giảng dạy các học phần khoa học chính trị trong sinh viên. Kết quả có 100% sinh viên Nhà trường được học tập các học phần khoa học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ủy Trường luôn tăng cường giáo dục cán bộ, giảng viên và sinh viên sử dụng Internet và mạng xã hội một cách lành mạnh, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và thông tin, thực hiện tốt công tác phòng chống thông tin tiêu cực trên mạng Internet, kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong cán bộ và đảng viên. Trong thời gian vừa qua, Nhà trường không xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật về sử dụng mạng Internet.

   Về công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy Trường đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra và giám sát, tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy chi bộ. Đảng bộ Trường thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; thực hiện thường xuyên Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), qua việc phân công đảng viên trong các chi bộ luân phiên báo cáo tự phê bình và phê bình cá nhân trong họp thường kỳ của các chi bộ. Thông qua báo cáo, đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến cho báo cáo, đảng viên ghi nhận và rút kinh nghiệm cho bản thân. Đảng ủy Trường phổ biến đến từng đảng viên các tài liệu chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chủ đề hàng năm.

   Đảng ủy Trường tổ chức triển khai, học tập và quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu đảng bộ quận Ninh Kiều, đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Cần Thơ và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua học tập, từng đảng viên trong Đảng bộ Trường nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc nâng cao ý thức, tư tưởng chính trị, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đảng viên. Qua lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Trường, nhiều năm liền Đảng bộ Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm các chi bộ trực thuộc đã chấp hành và thực hiện hoàn thành tốt tất cả chỉ tiêu đề ra, đạt mức thi đua là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Trường khen thưởng.

   Vừa qua, các chi bộ đã hoàn thành tốt công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đảng bộ Trường đã làm tốt vai trò là tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và sinh viên Nhà trường, là tổ chức phối hợp và kết hợp cùng Hồi đồng trường và Ban Giám hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tạo sự ổn định trong Nhà trường, góp phần giúp Nhà trường phát triển bền vững. Kết quả hoạt động từ năm 2014 đến nay như sau: Từ năm 2014 đến năm 2019 đạt thành tích chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2020 là năm đầu tiên thành lập Đảng bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ, còn nhiều khó khăn, nên thành tích năm 2020 là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Đảng ủy Trường có nhiều tiền đề trong thực hiện nhiệm vụ và năm 2021, Đảng bộ Trường đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

   Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Trường sẽ lãnh đạo và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực tốt các nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng và cấp trên; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 04 và Chỉ thị 05 của Đảng, gắn với sinh hoạt tự phê bình và phê bình của đảng viên; giữ vững thành tích về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và sinh viên; nâng cao ý thức, tư tưởng chính trị, ngặn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong các chi bộ; củng cố và kiện toàn các chi bộ đảng trực thuộc đảm bảo đầy đủ về cơ cấu và bản lĩnh của cấp ủy trong điều hành thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trong sinh viên; tiếp tục giữ vững thành tích Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ