Giới thiệu
28/07/2015

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

1. Giới thiệu

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 28 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các chuyên ngành:

Bậc Đại học: Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Công trình xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật hóa, Kỹ thuật môi trường và Công nghệ thực phẩm.

Bậc Cao đẳng: Quản lý đất đai, Kỹ thuật Công trình xây dựng và Công nghệ kỹ thuật kiến trúc.

Bậc Trung cấp: Địa chính.

 

2. Mục tiêu đào tạo và Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Mục tiêu là đào tạo các Cử nhân, Kỹ sử giỏi cả về lý thuyết, thực hành, có tính kỷ luật, thái độ tích cục, nhiệt tình, và khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt. Sau khi ra trường có kiến thức vững vàng về chuyên ngành mình được đào tạo, có thể tính toán, vẽ và thiết kế, giám sát, tổ chức, quản lý, các công trình xây dựng, kiến trúc, lương thực – thực phẩm. . . Đồng thời có thể tiếp tục học tập ở các bậc đào tạo cao hơn.

Được học tập trong hệ thống phòng học hiện đại và trang bị tốt, phòng máy vi tính - wifi, phòng thực hành xây dựng, trắc địa, phòng vẽ kiến trúc, . . .

3. Chương trình đào tạo

 

4. Các bộ môm

Bộ môn Quản lý đất đai

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật hóa học

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top