HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

27/06/2022

Biểu Mẫu - Nghiên cứu khoa học

BIỂU MẪU - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Mẫu C1. Đề cương đăng ký đề tài NCKH
 2. Mẫu C1.1. Thuyết minh đề tài NCKH
 3. Mẫu C2. Dự toán kinh phí đề tài NCKH
 4. Mẫu C4. Phiếu đánh giá đề cương NCKH
 5. Mẫu C6. Biên bản chỉnh sửa đề cương NCKH
 6. Mẫu C8. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH
 7. Mẫu C9. Đơn xin không thực hiện đề tài NCKH
 8. Mẫu C10. Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài NCKH
 9. Mẫu C11. Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH
 10. Mẫu C12. Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài NCKH
 11. Mẫu C13. Đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH
 12. Mẫu C14. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH
 13. Mẫu C15. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH
 14. Mẫu C16. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH
 15. Mẫu C17. Phiếu giải trình chỉnh sửa đề tài NCKH
 16. Mẫu C18. Giấy chứng nhận nộp báo cáo NCKH cho Thư viện
 17. Mẫu C19. Giấy chứng nhận Phòng Quản trị thiết bị
 18. Mẫu C20. Giấy đề nghị tổng quyết toán kinh phí NCKH
 19. Mẫu C21. Biên bản thanh lý Hợp đồng đề tài NCKH
 20. Mẫu C23. Thông tin kết quả NCKH
 21. Phụ lục 1. Trang bìa Báo cáo tổng kết

Tải biểu mẫu: tại đây

LƯU ĐỒ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

Xem lưu đồ: tại đây

 

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ