HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

22/03/2023

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

1. GIỚI THIỆU

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH & HTQT) Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập với mục tiêu làm đầu mối tổ chức quản lý, xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Trường, tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược tổng thể hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ, hợp tác phát triển trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của Nhà trường.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1 Chức năng

Phòng NCKH & HTQT có chức năng tham mưu những lĩnh vực sau:

- Tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động NCKH của giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh; quản lý, tư vấn ứng dụng và chuyển giao các kết quả NCKH; đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền đối với các sản phẩm NCKH;

- Quản lý và phát triển tài liệu giảng dạy của giảng viên;

- Phát triển hợp tác quốc tế trong NCKH và đào tạo; tham mưu hoạt động công tác học tập ở nước ngoài đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên tại Trường.

2.2 Nhiệm vụ

2.2.1 Quản lý NCKH và tài liệu giảng dạy

- Tham mưu, xây dựng, trình Hiệu trưởng chiến lược, kế hoạch hàng năm, ban hành các quy định, quy chế về hoạt động NCKH; quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy định, kế hoạch hoạt động NCKH trong Trường;

- Tham mưu tổ chức triển khai, áp dụng các hệ thống, các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Trường; quản lý, lưu trữ thông tin của hệ thống đề tài, dự án NCKH; thống kê các đề tài nghiên cứu do các đơn vị, cá nhân trong Trường tự khai thác;

- Tham mưu tổ chức, chỉ đạo, quản lý, đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài NCKH – công nghệ của giảng viên và người học; phối hợp tổ chức các cuộc thi NCKH cho sinh viên;

- Quản lý việc biên soạn và in ấn các tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và NCKH; tham mưu thành lập các hội đồng khoa học để nghiệm thu các đề tài NCKH, các dự án khoa học, thẩm định tài liệu giảng dạy;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước, quốc tế; đề xuất cử cán bộ, giảng viên và người học tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong và  ngoài Trường;


 Định kỳ thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động NCKH của Trường; báo cáo và đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định hiện hành của Nhà trường.

2.2.2. Công tác quản lý hợp tác quốc tế

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại với các đơn vị trong và ngoài nước; tiếp nhận và xử lý thông tin về các hoạt động có yếu tố nước ngoài; tăng cường hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực NCKH và đào tạo;

- Tham mưu xây dựng các quy định về quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường, các quy định, quy chế về hoạt động khoa học công nghệ với các đối tác quốc tế;

- Là đầu mối liên lạc giữa Nhà trường và các đơn vị, tổ chức nước ngoài; xây dựng kế hoạch tiếp đón, làm việc với các đoàn khách quốc tế ra – vào Trường; hỗ trợ các đơn vị, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài;

- Tham mưu hợp tác, trao đổi quốc tế về đào tạo sau đại học, hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác đào tạo quốc tế;

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ đối ngoại và quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động quan hệ quốc tế của các đơn vị và cá nhân trong Trường; quản lý, theo dõi việc đi nước ngoài học tập, NCKH của viên chức, giảng viên thuộc Trường trong các chương trình HTQT.

3. NHÂN SỰ

4. HOẠT ĐỘNG

Công tác NCKH rất được các cán bộ, giảng viên trong Trường quan tâm. Chỉ riêng trong năm học 2021-2022, có tất cả 28 đề tài NCKH và 68 giáo trình - sách được phê duyệt và thực hiện.

Trường đã ký kết hợp tác quốc tế đào tạo 04 lớp đại học về Công nghệ thông tin, do đại học MUST (Malaysia University of Science Technology) cấp bằng. Sắp tới sẽ triển khai thêm đào tạo sau đại học quốc tế.

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phòng NCKH & HTQT tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, xúc tiến hoạt động NCKH đối với các cá nhân, đơn vị trong Trường; phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ các cấp; phối hợp với các đơn vị thực hiện lập kế hoạch, triển khai các hoạt động NCKH và HTQT của Trường; đẩy mạnh công tác NCKH trong sinh viên; ưu tiên thực hiện các đề tài NCKH có sản phẩm phục vụ sản xuất; liên kết với tác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tăng cường triển khai các hoạt động, phấn đấu trở thành đơn vị quản lý có chất lượng cao về NCKH và HTQT.

 

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ