BỘ MÔN HÓA CƠ BẢN
18/03/2017

BỘ MÔN HÓA CƠ BẢN

 

1. Giới thiệu bộ môn Hóa Cơ Bản

Bộ môn Hóa Cơ Bản trực thuộc Khoa Dược – Trường Đại học Nam Cần Thơ. Thành lập năm 2015, hiện bộ môn có 05 cán bộ trong đó có 03 Thạc sĩ Hóa Học, và 02Kỹ thuật viên. Bộ môn ra đời nhằm phục vụ công tác giảng dạy các môn cơ bản về Hóa cho Dược sĩ Cao Đẳng, Đại học và Liên thông đại học ngành Dược. Ngoài ra bộ môn còn giảng dạy các môn cơ bản Hóa cho các chuyên ngành khác thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ.

2. Nhân sự bộ môn Hóa Cơ Bản

STT

 

Họ và Tên

MSCB

Chức danh

Học vị

Email

01

Nguyễn Duy Tuấn

CH0008

GV

Thạc sĩ

ngduytuan2511@gmail.com

02

Lê Hồng Sen

CH0075

GV

Thạc sĩ

lhsen.vn@gmail.com

03

Lê Văn Ril

 

GV

Thạc sĩ

levanril@gmail.com

04

Nguyễn Tuấn Vũ

 

KTV

DSCĐ

tuanvudnc@gmail.com

05

Phan Anh Tuấn

 

KTV

DSCĐ

anhtuan95ct@gmail.com

3. Các học phần phụ trách giảng dạy

3.1 Học phần Hóa đại cương vô cơ

  – Số tín chỉ: 3

                        + Lý thuyết: 2 (30 tiết)

                        + Thực hành: 1 (30 tiết)

         – Đối tượng học: Các lớp cao đẳng, đại học và liên thông ngành Dược

3.1.1 Cán bộ phụ trách

         – Ths. Nguyễn Duy Tuấn

         – Ths. Lê Hồng Sen

         – Ths. Lê Văn Ril

3.1.2 Nội dung học phần

Cung cấp một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về cấu tạo các chất hoá học, về sự tương tác và cách thức vận động của chúng trong tự nhiên.

Giúp cho sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động của các chất. Dự đoán khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hoá học, những hiện tượng kèm theo cũng như các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó.

Giúp sinh viên nắm được các tính chất của các nguyên tố, thuộc các phân nhóm, vài trò và ứng dụng của chúng trong đời sống cũng như trong dược học.

Từng bước giúp sinh viên làm quen với các thao tác thực hành cơ bản, các công việc trong phòng thí nghiệm, tập sử dụng các dụng cụ, hoá chất, tập ghi chép và xử lý các dữ liệu thu được khi làm thí nghiệm.

3.2 Học phần Hóa hữu cơ 1

  – Số tín chỉ: 3

                        + Lý thuyết: 2 (30 tiết)

                        + Thực hành: 1 (30 tiết)

         – Đối tượng học: Các lớp cao đẳng, đại học và liên thông ngành Dược

3.2.1 Cán bộ phụ trách

         – Ths. Nguyễn Duy Tuấn

         – Ths. Lê Hồng Sen

         – Ths. Lê Văn Ril

3.2.2 Nội dung học phần

Học phần Hóa hữu cơ 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các hiệu ứng điện tử, hiệu ứng lập thể; về cơ chế phản ứng, đồng phân; về các nhóm định chức chính: danh pháp, điều chế, hóa tính, ứng dụng trong y, dược học.

Bước đầu cho sinh viên làm quen với các dụng cụ trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ và những kỹ thuật cơ bản về thực hành hóa hữu cơ. Định tính các nhóm định chức đã học.

 

3.3 Học phần Hóa hữu cơ 2

  – Số tín chỉ: 3

                        + Lý thuyết: 2 (30 tiết)

                        + Thực hành: 1 (30 tiết)

   – Đối tượng học: Các lớp cao đẳng, đại học, liên thông đại học Dược

3.3.1 Cán bộ phụ trách

         – Ths. Nguyễn Duy Tuấn

         – Ths. Lê Hồng Sen

         – Ths. Lê Văn Ril

3.3.2 Nội dung học phần

Học phần Hóa hữu cơ 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nhóm hợp chất tạp chức. Các hợp chất dị vòng, dị vòng 5 cạnh, 6 cạnh, cách gọi tên, tính chất hóa học và ứng dụng của chúng trong y dược học.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về các hợp chất tự nhiên, phương pháp chiết tách và những ứng dụng của chúng.

Đối với phần thực hành giúp sinh viên bước đầu tổng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm một vài nguyên liệu hóa dược như aspirin, paracetamol. Định tính các nhóm hợp chất tạp chức và chiết tách các hợp chất trong tự nhiên.

 


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top